همراه با بارنامه رسمی دولتی جهت حفاظت از اموال همشهریان